Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Veľký Meder Domov

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Veľký Meder

Názov projektu:  Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Veľký Meder - LEBECO s.r.o.

Poskytovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“).

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)

 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

 

Nenávratný finančný príspevok: 14 708,72 €

 

Hlavná aktivita projektu: V rámci projektu sa realizuje jedna hlavná aktivita, a to osadenie fotovoltických panelov s cieľom zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe žiadateľa s výkonom 34,880 kWp, ktoré budú slúžiť pre vlastnú spotrebu spoločnosti, zaistí takmer úplnú sebestačnosť, týkajúcu sa odberu elektrickej energie, pritom v prípade produkcie nadbytku, spoločnosť bude môcť elektrickú energiu odpredávať distribútorovi na základe zmluvy o pripojení do distribučnej siete.

 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektov spoločnosti LEBECO s.r.o. zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe žiadateľa.